Pravni okvir

Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku

 

Prečišćeni tekst – neslužbena verzija – Studentska predstavnička tijela

(Isječak iz Statuta Univerziteta u Travniku, broj: 454/14 od 29.09.2014. godine sa Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta u Travniku, broj: 617/14 od 19.12.2014. godine)

Član 207.

(Studentski pravobranilac)

 1. Univerzitet ima studentskoga pravobranioca kojega imenuju predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta na vrijeme od jedne (1) godine.
 2. Studentski pravobranilac Univerziteta može imati jednog ili više zamjenika na vrijeme od jedne (1) godine.
 3. Mandat studentskoga pravobranioca Univerziteta i njegovih zamjenika može se jednom ponoviti.
 4. Za studentskoga pravobranioca Univerziteta ili zamjenika istog može biti imenovan student koji ispunjava uvjete za člana Studentskog parlamenta Univerziteta.
 5. Studentski pravobranilac Univerziteta odnosno njegovi zamjenici svoju funkciju vrše na Univerzitetu i fakultetu koji se nalaze u sastavu Univerziteta.
 6. Na fakultetima koji se nalaze izvan sjedišta Univerziteta, Studentski parlament Univerziteta imenuje zamjenika studentskog pravobranioca Univerziteta iz reda predstavnika fakulteta na kojem postoji potreba za istim.  

Član 208.

(Ovlaštenja studentskog pravobranioca i njegovih zamjenika)

Studentski pravobranilac Univerziteta odnosno njegov zamjenik ima slijedeća ovlaštenja:

 1. prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava te raspravlja o tome sa tijelima Univerziteta odnosno fakulteta;
 2. savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava;
 3. učestvuje u disciplinskim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava;
 4. obavlja i ostale poslove utvrđene ovim Statutom. 

POGLAVLJE IX. STUDENTSKO PREDSTAVNIČKO TIJELO 

Član 221.

(Studentski parlament Univerziteta)

 1. Studentski parlament Univerziteta je studentsko predstavničko tijelo koje zastupa interese studenata Univerziteta i djeluje u sjedištu Univerziteta.  
 2. Studentski parlament Univerziteta imenuje svoje predstavnike radi učešća u Senatu Univerziteta te imenuje studentskog pravobranioca Univerziteta i njegove zamjenike.  

Član 222.

(Studentski parlament fakulteta)

 1. Studentski parlament fakulteta je studentsko predstavničko tijelo koje zastupa interese studenata, koje djeluje na fakultetima Univerziteta.
 2. Studentski parlament fakulteta imenuje svoje predstavnike radi učešća u NNV fakulteta, Studentskom parlamentu Univerziteta kao i zamjenika studentskog pravobranioca Univerziteta na fakultetima izvan sjedišta Univerziteta. 

Član 223.

(Članovi Studentskog parlamenta fakulteta)

 1. Članovi Studentskog parlamenta fakulteta mogu biti svi studenti koji su upisani na I, II i III ciklus studija koje organizuje fakultet bez obzira na status, a čije učešće je dobrovoljno.
 2. Radi učešća u Studentskom parlamentu fakulteta studenti se dobrovoljno prijavljuju sa svojim ličnim podacima i brojem upisnice sekretaru fakulteta koji sačinjava spisak te isti objavljuje najkasnije do 15. oktobra na oglasnoj ploči fakulteta.
 3. Studenti koji su na spisku čine Studentski parlament fakulteta za tekuću akademsku godinu i isti stiču pravo da do 31. oktobra imenuju svoja 3 predstavnika i njihove zamjenike, a koji su po mogućnosti raspoređeni po ciklusima studija koji se organizuju na fakultetu.
 4. Članstvo u Studentskom parlamentu fakulteta se obnavlja svake godine. 

Član 224.

(Izbor predstavnika Studentskog parlamenta fakulteta i njihovih zamjenika) 

 1. Predstavnici Studentskog parlamenta fakulteta i njihovi zamjenici su izabrani ukoliko su dobili većinu glasova od strane prisutnih članova Studentskog parlamenta fakulteta i to na način da se tri studenta sa najvećim brojem glasova imenuju kao predstavnici Studentskog parlamenta fakulteta, a ostala tri studenta koji su zauzeli četvrto, peto i šesto mjesto po broju glasova imenuju se kao zamjenici predstavnika Studentskog parlamenta fakulteta s tim da prioritet u zamjeni ima student sa većim brojem glasova od ostalih.
 2. Izabrani predstavnici Studentskog parlamenta fakulteta odnosno zamjenici istih stiču pravo na učestvovanje u NNV fakulteta i čine dio Studentskog parlamenta Univerziteta. 

Član 225.

(Članovi Studentskog parlamenta Univerziteta)

 1. Članovi Studentskog parlamenta Univerziteta su svi izabrani predstavnici Studentskog parlamenta fakulteta u skladu sa članom 224. ovog Statuta.
 2. Radi sastavljanja liste učesnika u Studentskom parlamentu Univerziteta Studentski parlament svih fakulteta dostavlja spisak izabranih predstavnika odnosno njihovih zamjenika u slučaju njihove spriječenosti generalnom sekretaru Univerziteta sa tačnim brojem dobijenih glasova.
 3. Studentskim parlamentom Univerziteta predsjedava predsjednik parlamenta.
 4. Bliže odredbe o načinu rada i organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta i fakulteta uređuju se Poslovnikom koji donosi Studentski parlament Univerziteta. 

Član 226.

(Izbor predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta i njihovih zamjenika)

 1. Predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta su izabrani ukoliko su dobili većinu glasova od strane prisutnih članova Studentskog parlamenta Univerziteta i to na način da se tri studenta sa najvećim brojem glasova imenuju kao predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta. Predstavnik koji je osvojio najveći broj glasova se ujedno imenuje za predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta.
 2. Izabrani predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta stiču pravo na učestvovanje u Senatu Univerziteta. 

Član 227.

(Izbor studentskog pravobranioca Univerziteta i njegovih zamjenika) 

 1. Studentski pravobranioc u sjedištu Univerziteta je izabran ukoliko je dobio većinu glasova od strane prisutnih članova Studentskog parlamenta Univerziteta.
 2. Zamjenici studentskog pravobranioca na organizacionim jedinicama izvan sjedišta Univerziteta se biraju u skladu sa stavom 1. ovog člana s tim da je za zamjenika studentskog pravobranioca na organizacionim jedinicama izvan sjedišta Univerziteta izabran student sa većinom glasova u odnosu na predstavnike iste organizacione jedinice. 

Član 228.

      (Učešće zamjenika studentskog predstavnika u tijelima Univerziteta)

 

 1. Studentski pravobranioc Univerziteta može učestvovati kao zamjenik studentskih predstavnika u tijelima Univerziteta isključivo uslijed opravdane spriječenosti izabranih predstavnika, a što obavezno dokumentuju prije učešća u tijelima Univerziteta potpisanom pisanom izjavom zamijenjenog predstavnika.
 2. Izuzetno suprotno stavu 1. ovog člana Studentski pravobranioc Univerziteta ne mora imati potpisanu  pisanu izjavu zamijenjenog predstavnika ukoliko se na osnovu njegovog ponašanja može zaključiti da ne želi više obnašati funkcju predstavnika studenta i ne prisustvuje više od dva puta na sjednicama tijela Univerziteta. 

Član 229.

(Prava i obaveze Studentskog parlamenta Univerziteta)

 1. Prava Studentskog paralmenta Univeziteta su slijedeća:
  1. da održava redovno sjednice;
  2. da radi potreba održavanja sjednica koristi prostorije Univerziteta;
  3. da na svojim sjednicama usvaja zaključke vezane za prava studenata na Univerzitetu većinom glasova i da o tome raspravlja na Senatu Univerziteta;
  4. da predlaže izmjenu svojih predstavnika odnosno zamjenika studenata;
  5. da donese pravilnik o svom radu ukoliko za istim postoji potreba.
 2. Obaveze Studentskog parlamenta Univerziteta su slijedeće:
  1. da imenuje svoje predstavnike i njihove zamjenike radi učešća u Senatu Univerziteta;
  2. da imenuje studentskog pravobranioca Univerziteta i njegove zamjenike;
  3. da njegovi predstavnici redovno učestvuju u radu Senata Univerziteta.

Član 230.

(Prava i obaveze Studentskog parlamenta fakulteta)

 1. Prava Studentskog paralmenta fakulteta su slijedeća:
  1. da održava redovno sjednice;
  2. da radi potreba održavanja sjednica koristi prostorije fakulteta;
  3. da na svojim sjednicama usvaja zaključke vezane za prava studenata na fakultetu većinom glasova i da o tome raspravlja na NNV-u Univerziteta;
  4. da predlaže izmjenu svojih predstavnika odnosno zamjenika studenata;
  5. da donese pravilnik o svom radu ukoliko za istim postoji potreba.
 2. Obaveze Studentskog parlamenta fakulteta su slijedeće:
  1. da imenuje svoje predstavnike i njihove zamjenike radi učešća u NNV-u fakulteta;
  2. da njegovi predstavnici redovno učestvuju u radu NNV-a fakulteta. 

Član 231.

(Zagarantovana prava, nedozvoljene radnje i gubitak statusa predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta odnosno fakulteta)

 1. Članovima Studentskog parlamenta Univerziteta odnosno fakulteta zagarantovana je sloboda mišljenja i izražavanja u okviru istih. 
 2. U okviru Studentskog parlamenta Univerziteta odnosno fakulteta nije dozvoljeno političko, vjersko i stranačko organizovanje i djelovanje u okviru rada, sjednica, projekata i sl.
 3. Status predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta odnosno fakluteta prestaje: 
  1. istekom mandata;
  2. prestankom statusa studenta;
  3. prijevremenim razrješenjem;
  4. ostavkom.

Član 232.

(Mandat predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta i fakulteta)

Predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta odnosno fakulteta se biraju na period od 1 (jedne) godine sa mogućnošću ponovnog izbora ukoliko se zadrži status studenta.  

Član 233.

(Prostor za rad i administrativno-tehnička pomoć)

 

 1. Univerzitet će omogućiti Studentskom parlamentu Univerziteta odnosno fakulteta za potrebe njegovog rada prostorije i administrativno-tehničku pomoć na način da se ne remeti organizacija i sprovođenje nastave i ispita.
 2. Radi ostvarivanja prava iz stava 1. ovog člana predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta se obraćaju generalnom sekretaru sa zahtjevom, pismenim putem u svrhu dodjeljivanja prostorija za rad i pružanja administrativno-tehničke pomoći u sjedištu Univerziteta.
 3. Analogno prethodnom stavu predstavnici Studentskog parlamenta fakulteta se obraćaju sekretaru fakulteta sa zahtjevom, pismenim putem u svrhu dodjeljivanja prostorija za rad i pružanja administrativno-tehničke pomoći na fakultetu izvan sjedišta Univerziteta.
 4. Univerzitet/fakultet dodjeljuje sredstva za rad Studentskom parlamentu Univerziteta/fakulteta koja se vode na računu Univerziteta odnosno fakulteta. Studentski parlament Univerziteta/fakulteta autonomno raspolaže dodijeljenim sredstvima u skladu sa Poslovnikom Studentskog parlamenta.

Član 234.

(Ostale studentske organizacije)  

 1. Studenti se imaju pravo udruživati u studentske organizacije na organizacionim jedinicama u kojima članstvo mogu ostvariti svi studenti organizacione jedinice Univerziteta. 
 2. Studentske organizacije bave se ostvarivanjem i zaštitom prava i interesa studenata u naučno-nastavnom/umjetničko-nastavnom, naučnoistraživačkom, stručnom, kulturnom, sportskom i drugom radu, kao i unapređenjem životnog standarda i društvenog života studenata. 
 3. Bliže odredbe o sastavu, broju i nadležnostima organa organizacija studenata po organizacionim jedinicama sadržane su u Statutima istih. 
 4. Sekretarijat Univerziteta vodi evidenciju studentskih organizacija koje djeluju na Univerzitetu.

 

Vi ste ovdje: Početna Studenti Studentski parlament Statut Studentskog parlamenta