Misija i vizija

Strategija Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku

 

I MISIJA I VIZIJA

  

Misija

Misija Fakulteta je dostići izvrsnost i prepoznatljivost u istraživačkom, nastavnom i edukativnom djelovanju s ciljem unapređivanja obrazovanja budućih pravnika, razvitka pravne nauke i pravne prakse, te izgradnje društva blagostanja temeljenog na principima vladavine prava i demokratskih sloboda.

Vizija

Pravni fakultet je obrazovna i naučna institucija s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvitak koji provodi kvalitetno i eficijentno obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Aktivnom saradnjom s privredom, partnerstvima za razvitak lokalne zajednice, inkludiranošću u Evropski istraživački prostor i Evropski prostor visokog obrazovanja, najvišim stepenom organizovanosti i odgovornosti, Pravni fakultet manifestuje svoju javnu odgovornost i doprinosi sociokulturnoj tranziciji društva znanja. Pravni fakultet dinamičan je fakultet koji će sistemski i organizovano podsticati mobilnost i razvijanje istraživačkih karijera te primjenom akata o povećanju sistema kvaliteta i nagrađivanja omogućiti izražaj talenata i preduzetničke (kreativne) energija svakog pojedinca (nastavnika, asistenta, studenta, administratora i saradnika). Dalje, Pravni fakultet svoju misiju želi ostvariti kontinuiranom edukacijom vlastitih nastavnika i saradnika, saradnjom sa sličnim institucijama u zemlji i svijetu, stalnim poboljšanjem procesa obrazovanja i kvaliteta upravljanja Fakultetom.

II STRATEŠKI CILJEVI

 

3. Opšti kontekst

Prihvatanjem Bolonjske deklaracije u funkciji „evropeizacije pravne nauke" Fakultet je sebi postavio tri strateška cilja: povećati kvalitet i eficijentnost pravnog obrazovanja, stvoriti otvoreno i atraktivno okruženje za studiranje prava, te optimalno koristiti sredstva i resurse za pravno obrazovanje i istraživanje. Navedeni strateški ciljevi u funkciji su postavljene misije Fakulteta, dostizanja izvrsnosti u istraživačkom, edukativnom i nastavnom djelovanju. Pravno obrazovanje relevantno je kako za tradicionalnu pravničku profesiju (sudije, državni tužioci, advokati, notari itd.), tako i za mnoge aktivnosti u poslovnom svijetu (korporativni pravnici, izvršni menadžeri), političkom životu, javnoj upravi (lokalni, regionalni, državni nivo), internacionalnim organizacijama, svim vrstama društvenih organizacija (sindikati, nevladin sektor, službe sigurnosti), obrazovanju i nauci i sl. Ova misija, iako se odvija u vrlo kompleksnim i neizvjesnim okolnostima, posebno s obzirom na nedovršen proces tranzicije u Bosni i Hercegovini, globalizaciju, evroatlantske integracijske procese i na niz uočenih problema, Fakultet se postavlja u ulogu aktivnog aktera transformacije obrazovanja i nauke u Evropi, a ne tek pukog posmatrača procesa evropeizacije prihvatanjem i promoviranjem određenih standarda kvaliteta visokog obrazovanja i istraživanja. Svako pa tako i pravno obrazovanje ima svrhu sticanja znanja, vještina, stavova i vrijednosti koji su potrebni pojedincu za ostvarivanje njegovih radnih i socijalnih uloga. Obrazovanje budućih pravnika zahtjeva sticanje znanja, ali i usvajanje standarda poštenog ponašanja, tolerancije i kulture dijaloga, čime studij pravnih nauka uz didaktičko naučnu poprima i etičku dimenziju. Uz sve to, stručno znanje samo po sebi ostaje nekreativno, pa posebnu pažnju otuda treba usmjeriti i na sticanje informatičkih, jezičkih i drugih vještina i sposobnosti kao bitnih uslova za uspješan odgovor na sve izazove savremene pravne nauke i pravne struke. Fakultet donosi strateške i razvojne odluke o akademskim pitanjima, o profiliranju naučnih istraživanja, o finansijskom poslovanju, o investicijama i razvojnim planovima te u nastupanje prema partnerima u istraživačkim djelatnostima i visokom obrazovanju.

4. Prioritetni zadaci

Među glavnim zadacima koje Pravni fakultet namjerava ostvariti u narednom petogodišnjem razdoblju svakako je osmišljavanje i organizovanje doktorskog studija, osnivanja drugih studijskih usmjeranja na drugom ciklusu studija, učenje na daljinu, cjeloživotno učenje, institucionalizacija kontinuirane internacionalne saradnje.

• Doktorskim studijem dovršava se vertikala studiranja pravnih nauka. To je značajno za afirmaciju naučno nastavnog i edukativnog rada nastavnika, ali i za uvođenje studenata u naučno obrazovni proces. Težište doktorskog studija trebalo bi biti na vlastitom istraživanju doktoranata, pri čemu je bitno ovladati metodologijom naučnog rada, komparativnim pravom, izradom naučnih projekata, rad sa pravnim bazama podataka.

• Fakultet će u narednom petogodišnjem periodu nastojati oformiti i druga studijska usmjerenja i programe na drugom ciklusu studija, od koji su najizgledniji oni iz područja ekološkog prava, prava intelektualnog vlasništva, medijskog prava, evropskog prava, sindikalnog prava i međunarodnog prava i diplomatije.

• Nadalje, u obrazovanju danas treba otvarati komunikacijske prostore i arene za nove oblike rada kao što su e-univerzitet (elektronski univerzitet), učenje na daljinu, cjeloživotno učenje itd. što sve zahtijeva ovladavanje novim tehnologijama i uvođenje novih didaktičko edukacijskih metoda kao nadopuna klasične nastave. Zato Fakultet smatra potrebnim organizovati i inkludiratii u različite oblike sticanja vještina za upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije sve zaposlene i studente, čime bi se osigurale direktne komunikacije, konsultacije i mentorstva između studenata i nastavnika, kao i samih studenata. Navedeni tehnološki nivo predstavlja i temelje za kvalitetno, ažurno i objektivno javno informisanje o aktivnostima Fakulteta. Za biblioteku Fakulteta potrebno je što prije nabaviti neke od značajnih stranih pravnih baza (Westlaw, Hein, Lexis Nexis i sl.).

• Jedan od ciljeva koje Pravni fakultet smatra prioritetnim je unapređenje i povećanje naučno istraživačke djelatnosti Fakulteta koja bi se odvijala kroz pokretanje novih istraživačkih programa i projekata, posebno takvih koji bi bili finansirani kroz intrnacionalne projekte, te projekte za potrebe pravosuđa i privrede. Fakultet će biti institucija koja se kontinuirano usavršava, mijenja, i poboljšava s aspekta studijskih programa, istraživanja i kadrova.

• Stalni zadatak uprave Fakulteta treba biti briga za osiguranje dovoljnog broja kvalifikovanih nastavnika i dovoljnog broja radnih mjesta za nove nastavnike i saradnike. U tom je smislu nužno povećati broj nastavnih i istraživačkih radnih pozicija uz nuđenje dobrih izgleda za profesionalni razvoj i zadovoljavajuća primanja. Fakultet će otuda biti prepoznat kao poželjna i pouzdana visokoobrazovna institucija, partner privredi, ostalim domaćim i internacionalnim naučnim i obrazovnim institucijama te studentima.

• Jednako je tako prioritetan zadatak i institucionalizacija kontinuirane internacionalne saradnje koja se do sada uglavnom zasnivala na stalnom i značajnom broju pojedinačnih sudjelovanja nastavnika i saradnika u internacionalnim aktivnostima. U tom smislu Univerzitet u Travniku u okviru kojeg djeluje i Pravni fakultet osnovao je Centar za međunarodnu naučnu saradnju i razmjenu kao posebno tijelo koje bi vršilo koordiniranu međunarodnu saradnju i podsticalo mobilnost nastavnika, saradnika i studenata u skladu s razvojnim potrebama ovog fakulteta (različiti projekti Evropske Unije preko kojih se vrši razmjena nastavnika i saradnika ERAZMUS, SOKRATUS itd.). Integriranost u Europski prostor visokog obrazovanja i Evropski istraživački prostor se manifestuje kroz konkurentnost studijskih programa, razmjenu studenata, akademskog i administrativnog osoblja, zajedničke internacionalne studijske i istraživačke projekte.

• Mobilnost studenata i praćenje ECTS sistema treba permanentno usavršavati kao i objektivne standarde ujednačavanjem kriterija i mjerila, pokazatelje prolaznosti na ispitima, vremenu studiranja, radnog opterećenja studenata, nagrađivanja uspješnosti, nastavne metodologije etc.

• Na fakultetu treba osnovati Centar za izvan nastavne aktivnosti s ciljem fakultativnog obrazovanja studenata kroz (ne)formalne programe i didkaktičke module usmjerene na njihov personalni i kognitivni razvoj, pomoć u savladavanju nastavnog gradiva i aktivnu participaciju u sferi civilnog društva itd.

• Fakultet će u narednom periodu osnovati i Centar za cjeloživotno usavršavanje i namjerava ga i dalje razvijati, budući da je pravni subsistem živi organizam u stalnom mijenjanju. Naime, u pravnom subsistemu pojavile su se i neprestano se javljaju nove pravne institucije i fenomeni, te je praktičarima sve potrebnija dodatna edukacija. U tom smislu potrebno je izraditi programe trajne obuke sudija i drzavnih tužilaca, javnih tužilaca i javnih notara, pravnika u privredi.

• Pored toga, fakultet je donio potrebne pojedine akte, prvenstveno etički kodeks i priručnik o osiguranju sistema kvaliteta koji će mu pomoći u eficijentnom ostvarivanju projektovane misije, strateških ciljeva i zadataka.

• Pravni fakultet se u skladu sa spostvenom misijom i vizijom, opredijelio se za neprekidno i sistematsko unapređenje kvaliteta svojih studijskih programa, resursa procesa rada, te znanja i sposobnosti studenata koji završavaju studije, odnosno za uspostavljanje i stalno unapređenje kulture kvaliteta.

Implementaciju strateških ciljeva i zadataka prati i koordinira Vijeće fakulteta koje jednom godišnje evaluira ispunjenost ciljeva, identifikuje nedostatke i donosi potrebne mjere za poboljšanje aktivnosti i djelovanja u svrhu realizacije projekovane misije i anticipiranih ciljeva i zadataka. Fakultet će otuda osigurati mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, nadzor i stalan rast kvaliteta, konkurentnosti i internacionalne kompetitivnosti nastavnog i istraživačkog rada.

 
 
 
Vi ste ovdje: Početna Fakultet Misija i vizija