O nama

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku koncept studija je utemeljen na Bolonjskoj deklaraciji, po European Credit Transfer System (ECTS).

Organizacija Fakulteta

I ciklus studija
 

OPĆE PRAVO (4+1)

MEĐUNARODNO PRAVO I DIPLOMATIJA (4+1)

POSLOVNO PRAVO (3+2)

JAVNA UPRAVA (3+2)

Omogućene su olakšice prilikom upisa redovnih studenata: djeca bez roditelja i učenici generacije imaju pravo besplatnog upisa, dok djeca sa jednim roditeljem i odlični učenici plaćaju 50% školarine. Takođe, omogućeno je i kreditiranje za školarinu preko Unicredit banke.

II ciklus studija

II ciklus studija traje jednu (1) godinu, nakon čega se stiče akademska titula i naučno zvanje magistar prava sa naznakom uže naučne oblasti.

Uže naučne oblasti za koje se kandidati mogu opredijeliti su: javnopravna, građanskopravna, krivičnopravna, poslovnopravna, međunarodnopravna, historijskopravna, ekonomskopravna, teorijskopravna i komunitarnopravna grupa.

Mogućnost upisa imaju kandidati sa diplomom stečenom na pravnom ili nekim drugim fakultetima društvenih nauka (uz polaganje odgovarajućeg dopunskog ispita), a koji su tokom studiranja stekli najmanje 240, odnosno 180 ECTS (prema modelu 4+1 ili 3+2).

III ciklus studija

Po završetku II ciklusa studija student ima mogućnost upisa III ciklusa studija, koji traje 3 godine. Završetkom doktorskog studija stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor pravnih nauka sa naznakom uže naučne oblasti.

Organizacija nastave

Nastava je interaktivnog karaktera i izvodi se po najsavremenijim metodama. Fakultet okuplja ugledne domaće i inostrane profesore, a obezbijeđena je i maksimalna saradnja sa domaćim i inostranim univerzitetima.

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku ima preko 6.000 izvora literature. Studentima je omogućen pristup i najvećim eletronskim servisima, kao i pristup dvijema bazama podataka sa preko 100.000 izvora.

Predavanja izvode nastavnici sa akademskim stepenom doktora nauka, u zvanjima redovnih i vanrednih profesora i docenata. To su profesori koji se bave pravom i u praksi. Mnogi od njih su tokom svog radnog iskustva bili vrhovne sudije, sudije ustavnog suda, cijenjeni advokati itd. Trenutno Fakultet broji preko 30 profesora doktora nauka, 13 asistenata, kao i potrebno administrativno osoblje.

Jedna od misija Pravnog fakulteta jeste da omogući studentima praksu, te zapošljavanje u toku i nakon studiranja. Ono što izdvaja studije na našem Fakultetu u odnosu na sve druge pravne fakultete jeste upravo sveobuhvatnost znanja koje se na njemu stiče. Studenti imaju i praktični dio nastave. Organizuju se posjete državnim organima, prisustva na suđenjima, posjete kazneno-popravnim zavodima i sl. Nakon završenog školovanja na Pravnom fakultetu studenti su potpuno osposobljeni da primjenjuju stečena znanja u svom daljem radu, jer se od samog osnivanja Fakultet vodi upravo idejom da studentima pruži znanje i pravničke vještine primjenjive u praksi odmah po završetku studija.

Vi ste ovdje: Početna Fakultet O nama