Uputstvo autorima

 

Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku izlazi dva puta godišnje. Radovi se primaju isključivo elektronski na adresu redakcije: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ukoliko rad zadovoljava kriterije časopisa, što se utvrđuje na redakcijskom kolegiju, prosljeđuje se na nezavisnu recenziju.

Uslovi za razmatranje rukopisa su sljedeći:

 • Tekstovi treba da sadrže između 5 000 i 30 000 slovnih znakova s razmacima, bez referenci i fusnota. Prikazi knjiga i konferencija sadrže do 7 000 znakova s razmacima.
 • Autori treba da koriste slova vrste Times New Roman, veličina 12, prored 1.5. Naslove i podnaslove pisati bez numeracije, veličine 12. Naslove navoditi u bold, a podnaslove u italic. Margine podesiti na 2.5 cm, na strani formata A4.
 • Iznad naslova navesti ime i prezime autora, a nakon toga u fusnoti naziv institucije u kojoj je zaposlen/a, kao i elektronsku adresu za komunikaciju.
 • Apstrakt se prilaže na bosanskom, srpskom, hrvatskom (na početku) i engleskom/francuskom/njemačkom jeziku (na kraju teksta) i treba da sadrži između 75 i 150 riječi. Ispod apstrakta navesti od 5 do 10 ključnih pojmova.
 • Način citiranja referenci u tekstu: Na kraju citata koji se stavlja u znake navoda („   „), u otvorenom tekstu, otvoriti zagradu i u nju unijeti prezime autora, godinu izdanja i stranicu, npr.: (Luhmann, 2010: 78); ukoliko se radi o dva autora: (Linc/Stepan, 2015: 25); ako se radi o više djela istog autora koja su objavljena iste godine, razliku među njima apostrofitati ubacivanjem malog slova abecede a, b, c, d etc., npr.: (Habermas, 2006b: 54).

Ako ima više autora upisuje se samo prezime prvog autora i dodaje skraćenica „i dr.“ (i drugi) za domaću literaturu ili „et al.“ (i drugi) za literaturu na engleskom jeziku. Po ovom sistemu upućivanje na literaturu iz koje je preuzet citirani ili parafrazirani tekst ne prikazuje se u fusnoti, već ostaje u otvorenom tekstu.

U fusnote upisivati samo pojašnjenja ili dodatne komentare. Prilikom pisanja prikaza ne koristiti fusnote.

Kada je citirani tekst obiman, izostavljene dijelove treba označiti sa tri tačke u uglastim

zagradama [...]

Ukoliko se u otvorenom tekstu ponavlja ista referenca, onda se umjesto čitave reference stavlja naznaka Isto ili Ibidem (Ibid).

Citati iz djela napisanih na stranom jeziku, prevode se osim ukoliko ne postoje posebni naučni razlozi da se tekst zadrži u originalu. Dalje, citati Vašem tekstu daju poseban kvalitet, ako su upotrebljeni ispravno, na pravim mjestima; izbjegavati pretjeranu upotrebu citata ukoliko oni nisu od suštinskog značaja za tekst koji pišete.

Zašto ne navodimo Wikipedia-u kao izvor citata? Nauka treba biti opšta, objektivna, pouzdana i sistematična. Budući da članak na Wikipedia sajtu može postaviti i laik, takav izvor ne može biti naučni, jer ne zadovoljava kriterijume naučnosti.

 • Navođenje izvora u literaturi:
 • Monografiјe: Ime i prezime autora, naziv monografiјe (italic), izdavač, mjesto izdavanja, godina izdanja, broj strane.

Mirjana Kasapović, Kombinirani izborni sustavi u Evropi 1945-2014., Zagreb, 2014.

 • Tekstovi u tematskim zbornicima: Ime i prezime autora, naziv djela (pod znacima navoda), „u“, ime i prezime urednika (ur.), naziv zbornika (Italic), naziv izdavača, mjesto izdavanja, godina izdanja, broj strana.

Milorad Đurić, „Problem legitimacijskog deficita u savremenoj demokratiji“, u Ilija Vujačić (ur.), Urušavanje ili slom demokratije, Udruženje za političke nauke Srbije, Beograd, 2016, str. 49-63.

Frances Stewart and Arnim Langer, „Horizontal inequalities: Explaining persistence and change“, in Frances Stewart (ed.), Horizontal inequalities and conflict. Understanding group violence in multiethnic societies, PalgraveMacmillan, London, 2008, p. 54-72.

 • Tekstovi u naučnim časopisima: Ime i prezime autora, naziv teksta (pod znacima navoda), naziv časopisa (italic), broј toma, broј izdanja, broj strane.

Vukašin Pavlović, „Teorija elita u političkoj sociologiji klasične i savremene koncepcije“, Godišnjak 2011, Vol. 5, br. 5, str. 9-47.

Lotta Harbom and Peter Wallensteen, „Armed conflict, 1946–2009“, Journal of Peace Research, Vol. 47, No. 4, pp. 501-509.

 • Tekstovi u novinama i časopisima: Ime i prezime autora, naslov teksta (pod znacima navoda), naziv novine ili časopisa (italic), datum, broј strane.

Almasa Hadžić, „Pravda i država“, Dnevni avaz, 02. jun 2017, str. 3.

Pierre Luther, „China goes into the world news business“, Le monde diplomatique, April 2011, p. 22.

 • Dokumenti: Naziv dokumenta (pod znacima navoda), časopis ili glasilo u kome јe dokument obјavljen (italic), broј izdanja (ukoliko postoji), izdavač, mjesto i godina izdanja, broj strane.

„Ustav Republike Francuske“, Službeni List Bosne i Hercegovine, br. 54, Sarajevo, 2014, str. 34.

„Health at a glance 2011: OECD indicators“, OECD Publishing, Paris, 2011, pp. 38-42.

 • Doktorske i master teze: Ime i prezime autora, naziv teze (italic), doktorska/master teza, naziv univerziteta i fakulteta, datum, broj strane.

Emir Kovačević, Sloboda vjere na radnom mjestu s posebnim osvrtom na SAD i BiH, master teza, Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet, 2017, str. 25-27.

Marko Simendić, Hobbes on persona, personality, and representation: Behing the mask of mask of sovereignty, PhD thesis, University of York, 2011, p. 78.

 • Izvori s interneta: Ime i prezime autora, naziv teksta, izdavač (ukoliko je tekst objavljen), puna internet adresa, datum pristupa, broј strane (ukoliko postoji).

Paul Collier and Anke Hoeffler, Greed and grievance in civil war, World Bank, Washington, D. C., 2000. Available from: http://ssrn.com/abstract=630727, (Accessed August 7, 2010), p. 5.

Eldira Xhfa, Pravo na štrajk - na udaru,Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo.Dostupno preko:http://www.fes.ba/files/fes/pdf/publikationen/2017/FESPaper_The%20Right%20to%20Strike%20Struck%20Down_bosnisch.pdf, (Pristupljeno 25. maja 2017), str. 5-14.

 • Grafikoni i tabele: Tabele i grafikoni treba da sadrže broj, naslov i izvor (sve u donjem desnom uglu). Za elektronsku formu koristiti formate .jpg, .tiff i .ai. Ukoliko je potrebno, grafičke prikaze poslati u zasebnom dokumentu.
 • Bibliografija: Izvore u listi literature navoditi abecednim redom, prema prezimenu prvog autora. Za tekstove u zbornicima i naučnim časopisima navesti brojeve strana. U literaturi su navedeni samo podaci za izvore koji su direktno citirani u tekstu. 
Vi ste ovdje: Početna Naučni rad Zbornik radova Pravnog fakulteta Uputstva autorima