Uputstva autorima

Zbornik radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku izlazi dva puta godišnje. Radovi se primaju isključivo elektronski na adresu redakcije: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. . Ukoliko rad zadovoljava kriterije časopisa, što se utvrđuje na redakcijskom kolegiju, prosljeđuje se na nezavisnu recenziju.

Uslovi za razmatranje rukopisa su sljedeći:

-          Tekstovi treba da sadrže između 5 000 i 30 000 slovnih znakova s razmacima, bez referenci

i  fusnota. Prikazi knjiga i konferencija sadrže do 7 000 znakova s razmacima.

-          Autori treba da koriste slova vrste Times New Roman, veličina 12, prored 1.5. Naslove i podnaslove pisati bez numeracije, veličine 12. Naslove navoditi u bold, a podnaslove u italic. Margine podesiti na 2.5 cm, na strani formata A4.

-          Iznad naslova navesti ime i prezime autora, a nakon toga u fusnoti naziv institucije u kojoj je zaposlen/a, kao i elektronsku adresu za korespondenciju.

-          Apstrakt se prilaže na bosanskom, srpskom, hrvatskom (na početku) i engleskom/francuskom/njemačkom jeziku (na kraju teksta) i treba da sadrži između 75 i 150 riječi. Ispod apstrakta navesti od 5 do 10 ključnih pojmova.

-          U posebnoj fusnoti (*) navesti dodatne informacije o samom tekstu (dio naučnog projekta, rezultat određenog istraživanja i sl.).

-          Strana imena i nazive pisati u izvornoj transkripciji, a u slučaju fonetske transkripcije s navođenjem originalnog naziva u zagradi prilikom prvog spominjanja.

-          U fusnote upisivati samo pojašnjenja ili dodatne komentare. Prilikom pisanja prikaza ne koristiti fusnote.

-          Način citiranja: Na kraju citata otvoriti zagradu i u nju unijeti prezime autora, godinu izdanja i stranicu, npr.: (Žižek, 2012: 65); ukoliko se radi o dva autora: (Žižek/Horvat, 2010: 42); ukoliko se radi o više djela istog autora koja su objavljena iste godine, razliku među njima naznačiti ubacivanjem malog slova abecede a, b, c, d itd., npr.: (Rorty, 2006b: 89).

-          Navođenje izvora u literaturi:

-          Monografiјe: Ime i prezime autora, naziv monografiјe (italic), izdavač, mjesto izdavanja, godina izdanja, broj strane.

-          Karl Polanji, Velika transformacija, Filip Višnjić, Beograd, 2003.

-          Paul Collier, The bottom billion: Why the poorest countries are falling and what can be done about it, Oxford University Press, Oxford, 2007.

-          Tekstovi u tematskim zbornicima: Ime i prezime autora, naziv djela (pod znacima navoda), „u“, ime i prezime urednika (ur.), naziv zbornika (Italic), naziv izdavača, mjesto izdavanja, godina izdanja, broj strana.

 

-         Tanja Miščević, „Pregovori Srbije i Evropske unije za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju“, u Slobodan Samardžić (ur.), Srbija u procesu prodruživanja Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009,str. 147–152.

-         Frances Stewart and Arnim Langer, „Horizontal inequalities: Explaining persistence and change“, in Frances Stewart (ed.), Horizontal inequalities and conflict. Understanding group violence in multiethnic societies, PalgraveMacmillan, London, 2008, p. 54-72.

-          Tekstovi u naučnim časopisima: Ime i prezime autora, naziv teksta (pod znacima navoda), naziv časopisa (italic), broј toma, broј izdanja, broj strane.

-         Jelena Vidojević, „Zdravstvena zaštita u SAD: pravo ili privilegija?“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka, Vol. 5, br. 5, str. 469-471.

-         Lotta Harbom and Peter Wallensteen, „Armed conflict, 1946–2009“, Journal of Peace Research, Vol. 47, No. 4, pp. 501-509.

-          Tekstovi u novinama i časopisima: Ime i prezime autora, naslov teksta (pod znacima navoda), naziv novine ili časopisa (italic), datum, broј strane.

-         Vladimir Vuletić, „Ni Kosovo ni Evropa“, Politika, 15. decembar 2011, str. 15.

-         Pierre Luther, „China goes into the world news business“, Le monde diplomatique,

  1. April 2011, p. 22.

-          Dokumenti: Naziv dokumenta (pod znacima navoda), časopis ili glasilo u kome јe dokument obјavljen (italic), broј izdanja (ukoliko postoji), izdavač, mjesto i godina izdanja, broj strane.

-         „Ustav Republike Srbije“, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98, Beograd, 2006, str. 20.

-         „Health at a glance 2011: OECD indicators“, OECD Publishing, Paris, 2011, pp. 38-42.

-          Doktorske i master teze: Ime i prezime autora, naziv teze (italic), doktorska/master teza, naziv univerziteta (i fakulteta), datum, broj strane.

-         Goran Tepšić, Pristup Johana Galtunga u oblasti rešavanja sukoba, master teza, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, 2011, str. 56-57.

-         Marko Simendić, Hobbes on persona, personality, and representation: Behing the mask of mask of sovereignty, PhD thesis, University of York, 2011, p. 78.

-          Izvori s interneta: Ime i prezime autora, naziv teksta, izdavač (ukoliko je tekst objavljen), puna internet adresa., datum pristupa, broј strane (ukoliko postoji).

-         Paul Collier and Anke Hoeffler, Greed and grievance in civil war, World Bank, Washington, D. C., 2000. Available from: http://ssrn.com/abstract=630727, (Accessed August 7, 2010), p. 5.

-         Rajko Kosanović, Socijalno pravo, Friedrich Ebert Stiftung, Beograd. Dostupno preko: http://www.fes.rs/pubs/2011/pdf/29.Socijalno%20pravo.pdf, (Pristupljeno

  1. januara 2012), str. 41-45.

-         Grafikoni i tabele: Tabele i grafikoni treba da sadrže broj, naslov i izvor (sve u donjem desnom uglu). Za elektronsku formu koristiti formate .jpg, .tiff i .ai. Ukoliko je potrebno, grafičke prikaze poslati u zasebnom dokumentu.

 

-         Bibliografija: Izvore u listi literature navoditi po abecednom redu na isti način kao i u fusnotama s tim što se prvo navodi prezime citiranog autora. Za tekstove u zbornicima i naučnim časopisima navesti brojeve strana. Prilikom pisanja prikaza monografija navesti ukupan broj strana.

Vi ste ovdje: Početna Naučni rad Zbornik radova Pravnog fakulteta Uputstva autorima